Duurzaam beleggingsbeleid met concrete tussendoelstellingen

Op weg naar klimaatneutraal beleggen

“In 2050 beleggen we bij Klaverblad volledig klimaatneutraal. Dat is geen wens, maar een belofte. En om dat te realiseren is er hard gewerkt aan een duurzaam beleggingsbeleid met concrete tussendoelstellingen voor 2030.” Manager Vermogensbeheer Madelon Moorlag legt uit wat klimaat neutraal beleggen en duurzaam vermogensbeheer inhoudt.

Madelon Moorlag

Madelon Moorlag: “Zoals verbinden een belangrijke waarde is in de omgang met onze verzekerden, geldt dat ook voor onze omgang met vermogensbeheerders.”

Madelon startte in 2018 de afdeling Vermogensbeheer op binnen Klaverblad. In datzelfde jaar ondertekende de verzekeringsbranche ook het IMVO-convenant. Alle pijlen waren gericht op het opzetten van en invulling geven aan duurzaam beleggingsbeleid. “Een extra motivatie om vanuit Klaverblad een goed voorbeeld te geven. Inmiddels is de tweede versie van het beleid ingevuld, gepubliceerd in juni 2022, en weten we wat ons te doen staat.”

Het IMVO-convenant

De verzekeringssector heeft met haar beleggingen in bedrijven een belangrijke rol in het voorkomen en terugdringen van schade aan het milieu en schending van mensenrechten. Verzekeraars, de overheid en vakbonden hebben in het IMVO-convenant (Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector) vastgelegd hoe als sector aan de slag te gaan met verantwoord beleggen. Vroeger werkten we met de zogeheten ‘Code Duurzaam Beleggen’. Deze is opgegaan in het IMVO-convenant.

Waarom is duurzaam beleggen belangrijk?

“We beheren bij Klaverblad honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Daarmee kunnen we altijd direct uitkeren aan onze verzekerden. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer: mensen helpen op het moment dat dat nodig is. Als coöperatie beleggen we ook een deel van het vermogen. En dat doen we zo duurzaam mogelijk. Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij begint bij jezelf en het handelen naar je overtuigingen. Daar zijn we ons erg van bewust en daarbij zetten we de mens centraal. Welzijn en goede leefomstandigheden zijn volgens ons de voorwaarden voor een prettig en onbezorgd leven. Het een is vaak van invloed op het ander. Zo hebben leefomstandigheden zoals toegang tot schoon drinkwater een grote invloed op het welzijn van mensen.
Duurzaam en verantwoord beleggen zien we als een vanzelfsprekendheid. Op de langere termijn kunnen die duurzame keuzes bovendien tot financieel voordeel leiden, daar zijn we van overtuigd.”

‘Welzijn en goede leefomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden’

Wat zijn dan duurzame keuzes?

“Het spreekt denk ik voor zich dat we niet beleggen in bedrijven of landen die (inter)nationale principes schenden op het gebied van duurzaamheid. Maar duurzaam beleggen omvat meer dan dat. Onze negatieve impact op mens en milieu proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar we kijken ook naar hoe we ons actief kunnen inzetten voor een pósitieve impact. Dat bereiken we door onder andere te investeren in duurzame bedrijven en ons aan te sluiten bij grotere platforms die duurzaamheid op de voor ons belangrijke en specifieke thema’s omarmen.”

In welke bedrijven wordt er geïnvesteerd? 

“Niet zo lang geleden hebben we onze aandelenportefeuille opnieuw ingericht. Met een blik op de toekomst en focus op het terugdringen van onze Carbon Footprint. Zo bestaat nu minstens 5 procent van onze aandelen uit een ‘green pocket’. Dat zijn bedrijven die duidelijk bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast investeren we in bedrijven waar een strenge selectie op is gedaan ten aanzien van onze duurzaamheidscriteria. We hebben zelf niet de omvang om direct een financiële impact te maken. Daarom willen we ook laten zien waarom we bepaalde – soms moeilijke - keuzes heel bewust maken.”

Transparantie voorop dus?

 “We vinden het belangrijk om onze duurzaamheidsinspanningen te delen en zichtbaar te maken, ja. Dat het niet blijft bij het schrijven van beleid, maar dat iedereen kan zien wat we doen en waar we staan. Transparant, met een duidelijke toelichting op alle thema’s én in normale, voor iedereen begrijpelijke taal. Daarom ontwikkelen we nu een dashboard dat in de toekomst voor iedereen is in te zien.” 

Van doelen naar actieplan, hoe gaat dat? 

“Onze nieuwe versie van het duurzame beleggingsbeleid is net gepubliceerd en voor 95 procent geïmplementeerd. Voor het einde van 2022 is het klimaatactieplan klaar en eind 2023 zijn alle actieplannen met onze ambities tot 2030 klaar. Dan hebben we mooie mijlpalen om naartoe te werken. Wij richten ons in ons beleggingsbeleid hoofdzakelijk op vijf duurzame thema’s. Stuk voor stuk thema’s die aansluiten bij de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De vijf meest relevante thema’s waar we een verschil kunnen maken, zijn Klimaat, Biodiversiteit, Water, Circulariteit en Gezondheid.”

‘‘We zetten ons actief in voor een pósitieve impact’

Wat moet er gebeuren om deze doelen te halen? 

“Dat verschilt per thema. Onze belangrijkste doelstelling is duidelijk: volledig klimaatneutraal beleggen. Liever vandaag nog dan morgen, maar uiterlijk in 2050. Een tussendoel is om in 2030 de ‘carbon footprint’ van onze beleggingen alvast met 50% verminderd te hebben ten opzichte van 2020. Hetzelfde geldt voor de afvalproductie van bedrijven waarin we investeren. Kijk je naar biodiversiteit, dan willen we in 2030 niet meer bijdragen aan ontbossing. Zo werken we voor elk van de vijf thema’s concrete doelstellingen uit.”

Welke rol speelt samenwerken tot slot?

“Verzekeren is vertrouwen. Zoals verbinden een belangrijke waarde is in de omgang met onze verzekerden, geldt dat ook voor onze omgang met vermogensbeheerders. Daar willen we echt een band mee opbouwen. En zo hopen we ook dat de verzekeringsadviseurs waarmee we samenwerken steeds meer onze duurzame principes uitdragen. Dat helpt toekomstige verzekerden bewuster kiezen.”

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad Verzekeringen.